Vải bố màu Hoàng Phát

Vải bố, vải canvas loại mộc HP-M02

Vải bố, vải canvas loại trắng HP-T03