Túi canvas in chuyển nhiệt cho trung tâm ngoại ngữ